Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij Fruitveiling!

Welkom bij www.fruitveiling.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 15-02-2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Fruitveiling.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Fruitveiling worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Fruitveiling aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Fruitveiling raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Fruitveiling kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van Fruitveiling

Voor de diensten van Fruitveiling en voor betaalde advertenties gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt.

3. Minderjarigen

De diensten van Fruitveiling zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van deWebsite te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Fruitveiling. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Fruitveiling is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Tenzij Fruitveiling daarvoor toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop. Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Fruitveiling daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale - en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u ook melden via ons Contactformulier. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. FruitVeiling kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van deWebsite, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van deWebsite verstoort: a. Fruitveiling kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van FruitVeiling of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of b. Fruitveiling kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag. Fruitveiling kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Fruitveiling binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

6. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat deWebsite foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot deWebsite of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op deWebsite zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

7. Beperking aansprakelijkheid FruitVeiling

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door (i) gebruik van de diensten van FruitVeiling; (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van deWebsite of delen daarvan; (iii) onjuiste informatie op deWebsite; (iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via deWebsite; of (v) wijzigingen in de diensten van Fruitveiling of wijzigingen in of op deWebsite. Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan FruitVeiling heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

8. Wijzigingen van de diensten en de Website

FruitVeiling kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). FruitVeiling heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van FruitVeiling kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Overige bepalingen FruitVeiling

(“Fruitveiling.nl”) is gevestigd aan Prof. Zuurlaan 22, 8256 PE te Biddinghuizen. FruitVeiling heeft telefoonnummer 0345 - 226000, BTW nummer NL856072175B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34073736. FruitVeiling kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. FruitVeiling zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van deWebsite en/of de diensten van FruitVeiling gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van wat is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Fruitveiling zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. Kennisgevingen aan Fruitveiling (anders dan inzake inbreuk makende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan FruitVeiling, Prof. Zuurlaan 22, 8256 PE te Biddinghuizen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e- mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending. FruitVeiling is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van FruitVeiling over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen FruitVeiling en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van FruitVeiling en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

II Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Fruitveiling is een advertentieplatform

Fruitveiling is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken. FruitVeiling is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. De teksten van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product te bevatten.

c. Teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die vooral gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Fruitveiling

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Plaats Product' op deWebsite. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen FruitVeiling en Adverteerder

FruitVeiling bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren. Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan

Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 14 dagen op deWebsite staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onzeWebsite te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie. Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en FruitVeiling, en is FruitVeiling haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

3.4 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging

Indien u aan FruitVeiling een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan FruitVeiling verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij maandelijks het overeengekomen bedrag van de opgeven bankrekening incasseren.

4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het BurgerlijkWetboek van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie over het ontbindingsrecht.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van FruitVeiling of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra FruitVeiling de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan fruitveiling een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door FruitVeiling geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door FruitVeiling van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal FruitVeiling de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. Klik [hier] voor meer informatie over de uitoefening van het ontbindingsrecht.

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

5.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen.

6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

7. Wij geven geen garanties

7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op deWebsite plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen. Fruitveiling geeft daarover geen garantie.

7.2. Fruitveiling kan u ook niet garanderen dat de producten die door Adverteerders op deWebsite worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Fruitveiling

8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Fruitveiling voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door; (i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie, (ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en (iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en (iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

8.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Fruitveiling zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 7.

9. Wijzigingen

9.1 Fruitveiling kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van deWebsite en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

9.2. FruitVeiling kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.

10. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

10.1. Fruitveiling kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van de eBay groep (zoals eBay.nl of PayPal.nl), websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

10.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Fruitveiling automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

10.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

10.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.